Thị trưởng Danbury mới đắc cử, Roberto Alves, cùng chúng tôi suy ngẫm về những tháng đầu tiên ông lãnh đạo Thành phố Mũ và những thách thức mà các thị trưởng phải đối mặt. Thêm vào đó, hội thảo xem xét các cuộc bầu cử chặt chẽ và sự khác biệt lớn mà một vài phiếu bầu có thể tạo ra.