Tuyên bố Splash

Đường dây nóng bảo vệ cử tri

Nếu bạn gặp phải bất kì vấn đề đăng ký bỏ phiếu, lấy phiếu bầu hoặc bỏ phiếu, vui lòng gọi 24 giờ một ngày:

1-833-593-0134

Các câu hỏi hoặc thắc mắc về việc bỏ phiếu trong CT:

Đảng của bạn

Thông tin bữa tiệc

Ủy ban trung ương bang

Ủy ban Trung ương Bang Dân chủ (DSCC) là một ủy ban bao gồm hai đại diện - một nam, một nữ - từ mỗi khu vực thượng viện của bang.

Cương lĩnh Đảng

Các thành viên Đảng Dân chủ Connecticut tái khẳng định, hơn bao giờ hết, cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng lại sự thịnh vượng và khôi phục cơ hội cho tất cả mọi người.

Nội quy bữa tiệc

Các quy tắc gần đây nhất chi phối Đảng Dân chủ Connecticut.

Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
Translate »