Tuyên bố Splash

Đường dây nóng bảo vệ cử tri

Nếu bạn gặp phải bất kì vấn đề đăng ký bỏ phiếu, lấy phiếu bầu hoặc bỏ phiếu, vui lòng gọi 24 giờ một ngày:

1-833-593-0134

Các câu hỏi hoặc thắc mắc về việc bỏ phiếu trong CT:

Đảng ta

Nhóm địa phương

Đảng viên Đảng Dân chủ địa phương của bạn

Các nhà tổ chức và lãnh đạo địa phương là trụ cột của đảng chúng tôi. Đảng Dân chủ đã tổ chức trên khắp Connecticut để mang lại tiến bộ cho quốc gia, tiểu bang, thành phố, thị trấn, hội đồng trường học và khu vực lân cận của chúng ta. Tìm tổ chức Dân chủ địa phương của bạn bên dưới và trở thành một phần trong việc đưa Connecticut tiến lên trong cộng đồng của bạn.


 

 

Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
Translate »