Đảng ta

Nhóm địa phương

Đảng Dân chủ địa phương của bạn

Các nhà tổ chức và lãnh đạo địa phương là trụ cột của đảng ta. Đảng Dân chủ đã tổ chức trên khắp Connecticut để mang lại sự tiến bộ cho quốc gia, tiểu bang, thành phố, thị trấn, hội đồng trường học và khu vực lân cận của chúng ta. Hãy tìm tổ chức Dân chủ tại địa phương của bạn bên dưới và trở thành một phần trong việc đưa Connecticut tiến lên trong cộng đồng của bạn.


 

 

Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
ttd_dom_ready( function() { if (typeof TTDUniversalPixelApi === 'function') { var UniversalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); UniversalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://insight.adsrvr.org /lần theo dấu vết"); } });