Tuyên bố Splash

Đường dây nóng bảo vệ cử tri

Nếu bạn gặp phải bất kì vấn đề đăng ký bỏ phiếu, lấy phiếu bầu hoặc bỏ phiếu, vui lòng gọi 24 giờ một ngày:

1-833-593-0134

Các câu hỏi hoặc thắc mắc về việc bỏ phiếu trong CT:

Đảng của bạn

Đảng viên Đảng Dân chủ Connecticut

Hiện tại hơn bao giờ hết, Connecticut cần sự lãnh đạo mạnh mẽ của đảng Dân chủ để xây dựng những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được và đưa tiểu bang của chúng tôi tiến lên.

Di chuyển Connecticut về phía trước

Bầu cử Tổng thống Biden đã rất vất vả. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Trên khắp tiểu bang của chúng ta, Đảng Dân chủ Connecticut đang đấu tranh cho các giá trị của chúng ta bằng cách yêu cầu Đảng Cộng hòa phải chịu trách nhiệm và nỗ lực để bầu Đảng Dân chủ vào MỌI văn phòng ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương.

Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
Translate »