Tuyên bố Splash

Đường dây nóng bảo vệ cử tri

Nếu bạn gặp phải bất kì vấn đề đăng ký bỏ phiếu, lấy phiếu bầu hoặc bỏ phiếu, vui lòng gọi 24 giờ một ngày:

1-833-593-0134

Các câu hỏi hoặc thắc mắc về việc bỏ phiếu trong CT:

Bỏ phiếu

Bỏ phiếu ở Connecticut

Hành động
Đăng ký Ngày bầu cử
Hành động
Yêu cầu một lá phiếu vắng mặt
Hành động
Tìm địa điểm bỏ phiếu của bạn
Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
Translate »