Bỏ phiếu

Bỏ phiếu ở Connecticut

Hành động
Đăng ký Ngày bầu cử
Hành động
Yêu cầu một lá phiếu vắng mặt
Hành động
Tìm địa điểm bỏ phiếu của bạn
Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay