Tuyên bố Splash

Đường dây nóng bảo vệ cử tri

Nếu bạn gặp phải bất kì vấn đề đăng ký bỏ phiếu, lấy phiếu bầu hoặc bỏ phiếu, vui lòng gọi 24 giờ một ngày:

1-833-593-0134

Các câu hỏi hoặc thắc mắc về việc bỏ phiếu trong CT:

Bảo vệ cử tri

Đường dây bảo vệ cử tri của chúng tôi hoạt động 24 giờ một ngày, quanh năm. Nếu bạn gặp phải bất kì vấn đề đăng ký bỏ phiếu, lấy phiếu bầu hoặc bỏ phiếu, vui lòng gọi:

1-833-593-0134

Hành động
Đăng ký Ngày bầu cử
Hành động
Tra cứu địa điểm bỏ phiếu của bạn
Hành động
Xin một lá phiếu vắng mặt
Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
Translate »