Bảo vệ cử tri

Đường dây bảo vệ cử tri của chúng tôi hoạt động 24 giờ một ngày, quanh năm. Nếu bạn gặp phải bất kì vấn đề đăng ký bỏ phiếu, lấy phiếu bầu hoặc bỏ phiếu, vui lòng gọi:

1-833-593-0134

Hành động
Đăng ký Ngày bầu cử
Hành động
Tra cứu địa điểm bỏ phiếu của bạn
Hành động
Nộp đơn xin lá phiếu vắng mặt
Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
ttd_dom_ready( function() { if (typeof TTDUniversalPixelApi === 'function') { var UniversalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); UniversalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://insight.adsrvr.org /lần theo dấu vết"); } });