Tuần này, chúng ta xem xét kết quả của Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống, nhìn lại một số dự đoán từ tháng 9 năm ngoái về lĩnh vực GOP và nghe Thủ quỹ Erick Russell về tiến độ và sức khỏe tài chính của Connecticut, trái phiếu trẻ em và năm đầu tiên ông nắm quyền .