Kiểm soát viên bang CT Sean Scanlon tham gia cùng chúng tôi trong tập này để thảo luận về quá trình lớn lên ở CT, những thành tựu trong suốt sự nghiệp chính trị của anh ấy, các sáng kiến ​​hiện tại của anh ấy với tư cách là Kiểm soát viên và chia sẻ lời khuyên của anh ấy dành cho những người trẻ muốn tham gia.