Trung tướng Susan Bysiewicz cùng Travis tóm tắt lại một năm trong CT Chính trị! Họ thảo luận về các đạo luật quan trọng, nêu bật các cuộc bầu cử thành phố và hướng tới năm 2024.